2022.gadā realizētie Zivju fonda projekti

 

2022.gadā Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” kopā realizējusi 4 projektus Zivju fonda atbalstīto konkursa pasākumu “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”, “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” ietvaros.

 

Zivju fonda atbalstīto projektu konkursa pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” ietvaros realizēti projekti “Līdaku pavairošana Sudala un Indzera ezerā” un “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”. Līdaku mazuļus piegādāja zivju audzētava SIA “Rūjas zivju audzētava”. Sudala ezerā līdaku resursi papildināti ar 5500 gab., Indzera ezerā – ar 4300 gab. un to vidējais svars bija vidēji 8 grami. Kopējās izmaksas – 2964,50 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 2300,00  EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 664,50 EUR). Zandartu mazuļi tika piegādāti no Igaunijas zivju audzētavas “Kalatalu Härjanurmes”. To vidējais svars ielaišanas brīdī bija aptuveni 6 grami. Alūksnes ezers papildināts ar 30375 gab. zandartu mazuļiem. Projekta izmaksas sastāda 11761,20  EUR, no kurām Zivju fonda finansējums – 9500,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums –2261,20 EUR.

 

No Zivju fonda līdzekļiem konkursam pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, tika realizēts projekts “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”, Šī projekta ietvaros iegādātas 2 termokameras, 2 binokļi un laiva ar iekšdedzes dzinēju. Šis aprīkojums paredzēts aģentūras inspektoriem reidu veikšanai Alūksnes novada ūdenstilpnēs un makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu ievērošanas kontroles nodrošināšanai; tiks ierobežoti rūpnieciskās zvejas un amatierzvejas noteikumu pārkāpumi, veicināta kvalitatīva Alūksnes novada ūdenstilpju uzraudzība un uzraudzīta likumīga zivju resursu patērēšana. Aprīkojums iegādāts 9998,69 EUR vērtībā, no kuriem Zivju fonda finansējums sastāda 7900,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 2098,69 EUR.

 

“Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” konkursa pasākumā realizēts projekts “Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums”. Šī projekta ietvaros veikts Pededzes upes pieteku Akaviņas un Virguļicas kvalitātes novērtējums 25 km garumā, sagatavota informācija par upju piemērotību strauta forelei, par zivju migrāciju šķēršļiem un straujteču platību. Veikta zivju uzskaite 10 parauglaukumos. Tika novērtēts alatas un strauta foreles populācijas stāvoklis un vecuma struktūra un sagatavoti ieteikumi upju kvalitātes un lašveidīgo zivju populācijas stāvokļa uzlabošanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 11512,35 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 9600,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 1912,35 EUR).

 

 

Kopējās projektu izmaksas sastāda 36236,74 EUR, no kurām:

  • Zivju fonda finansējums – 29300,00 EUR;
  • Pašvaldības līdzfinansējums – 6936,74 EUR.