Jaunumi

4.maijs - "Brīvības svētki Alūksnē"
image
  4. maijā Alūksnē notiks Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāžu militārā parāde, vienību paraugdemonstrējumi, informatīvie stendi, tehnikas izstāde, koncerti, sporta spēles un mājražotāju tirdziņš.   Sakarā ar svētku pasākumiem 3. un 4. maijā pilsētā būs ievērojami autotransporta kustības ierobežojumi, galvenokārt tās centra daļā. Lūdzam iepazīties ar informāciju www.aluksne.lv: https://aluksne.lv/index.php/2023/04/21/satiksmes-ierobezojumi-3-un-4-maija/   Aicinām iepazīties ar informāciju par svētku pasākumiem www.aluksne.lv: https://aluksne.lv/index.php/2023/04/21/4-maija-pasakumi-aluksne/
02.05.2023
Lasīt
Makšķerēšana, izmantojot peldošus ūdens transportlīdzekļus, atļauta no 10.maija
image
  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA" atgādina, ka makšķerēšana, izmantojot peldošus ūdens transportlīdzekļus, Alūksnes ezerā atļauta no 10.maija.   27.02.2020.Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2020 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ”
24.04.2023
Lasīt
Atrasties uz ledus vairs nav droši!
image
  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka sakarā ar silta laika iestāšanos ledus stāvoklis Alūksnes ezerā un Alūksnes novada ezeros ir pasliktinājies un palicis bīstams, un uz tā atrasties vairs nav droši.
05.04.2023
Lasīt
Aicinām būt vērīgiem
image
Sakarā ar straujo siltā laika iestāšanos un atkusni, uz Alūksnes novada ūdenstilpēm vietām ir vērojami izskalojumi. Neskatoties uz to, ka ledus vēl aizvien ir pietiekoši biezs, Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” aicina makšķerniekus un arī citus pa ledu pārvietoties gribētājus būt vērīgiem un izvērtēt ledus stāvokli.     Papildus informācijai zvanīt: 26389199, 27575533.
16.03.2023
Lasīt
Aicinām būt piesardzīgiem – atrašanās uz ledus vēl nav droša
image
  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka ledus biezums uz Alūksnes ezera un pārējiem novada ezeriem vēl nav izveidojies vienmērīgs.  Jāuzmanās ir vietās, kur uz ledus ir biezāka sniega kārta, tādās vietās ledus ir plānāks nekā citur.   Makšķerniekus aicinām būt piesardzīgiem un neaizmirst par drošību - pārbaudīt ledu ar ledus cirtni (vergu), ņemt līdzi ledus dzelkšņus un nedoties uz ledus vieniem.   Izvērtējiet nepieciešamību doties uz ledus un nepārbaudot ledus stāvokli nedoties uz tā, īpaši pārrunāt ar bērniem par bīstamību šobrīd kāpt uz ledus.         Ja pamaniet ledū ielūzušu cilvēku, nekavējoties zvaniet 112 !
06.12.2022
Lasīt
Izmaiņas saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā
image
  2022.gada 10. novembrī stājas spēkā Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr.22/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā””.   Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 12.04.2022. grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība". Šie grozījumi saistīti ar makšķerēšanas licenču maksas piemērošanu.   Turpmāk makšķerēšanas licences par samazinātu maksu – 5.00 EUR, varēs iegādāties arī personas no ģimenēm, kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.     https://www.aluksnesezers.lv/uploads/page_documents/443db7249f191234619f3b6f8fba5471c49b60f6.pdf 
09.11.2022
Lasīt
2022.gadā realizētie Zivju fonda projekti
image
  2022.gadā Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” kopā realizējusi 4 projektus Zivju fonda atbalstīto konkursa pasākumu “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”, “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” ietvaros.   Zivju fonda atbalstīto projektu konkursa pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” ietvaros realizēti projekti “Līdaku pavairošana Sudala un Indzera ezerā” un “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”. Līdaku mazuļus piegādāja zivju audzētava SIA “Rūjas zivju audzētava”. Sudala ezerā līdaku resursi papildināti ar 5500 gab., Indzera ezerā – ar 4300 gab. un to vidējais svars bija vidēji 8 grami. Kopējās izmaksas – 2964,50 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 2300,00  EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 664,50 EUR). Zandartu mazuļi tika piegādāti no Igaunijas zivju audzētavas “Kalatalu Härjanurmes”. To vidējais svars ielaišanas brīdī bija aptuveni 6 grami. Alūksnes ezers papildināts ar 30375 gab. zandartu mazuļiem. Projekta izmaksas sastāda 11761,20  EUR, no kurām Zivju fonda finansējums – 9500,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums –2261,20 EUR.   No Zivju fonda līdzekļiem konkursam pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, tika realizēts projekts “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”, Šī projekta ietvaros iegādātas 2 termokameras, 2 binokļi un laiva ar iekšdedzes dzinēju. Šis aprīkojums paredzēts aģentūras inspektoriem reidu veikšanai Alūksnes novada ūdenstilpnēs un makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu ievērošanas kontroles nodrošināšanai; tiks ierobežoti rūpnieciskās zvejas un amatierzvejas noteikumu pārkāpumi, veicināta kvalitatīva Alūksnes novada ūdenstilpju uzraudzība un uzraudzīta likumīga zivju resursu patērēšana. Aprīkojums iegādāts 9998,69 EUR vērtībā, no kuriem Zivju fonda finansējums sastāda 7900,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 2098,69 EUR.   “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” konkursa pasākumā realizēts projekts “Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums”. Šī projekta ietvaros veikts Pededzes upes pieteku Akaviņas un Virguļicas kvalitātes novērtējums 25 km garumā, sagatavota informācija par upju piemērotību strauta forelei, par zivju migrāciju šķēršļiem un straujteču platību. Veikta zivju uzskaite 10 parauglaukumos. Tika novērtēts alatas un strauta foreles populācijas stāvoklis un vecuma struktūra un sagatavoti ieteikumi upju kvalitātes un lašveidīgo zivju populācijas stāvokļa uzlabošanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 11512,35 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 9600,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 1912,35 EUR).     Kopējās projektu izmaksas sastāda 36236,74 EUR, no kurām: Zivju fonda finansējums – 29300,00 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums – 6936,74 EUR.
02.11.2022
Lasīt
Noslēdzas projekta "Pededzes upes aizsprosta novākšana" aktivitātes
image
Ir noslēgušās paredzētās aktivitātes programmas LIFE GoodWater IP atbalstītajā projektā “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru “ALJA”.   Šī projekta mērķis bija likvidēt aizsprostu uz Pededzes upes, kas daudzu gadu garumā kopumā nelabvēlīgi ietekmējis upes kvalitāti, novācot veca koka tilta drupas un no upes gultnes izceļot koku sanesumus. Tādējādi ir atjaunots zivju migrācijas ceļš, atbrīvots upes tecējums laivošanas tūrismam, atjaunotas un uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko nelabvēlīgi ietekmēja aizsprosts, atjaunotas straujteces dabīgai ūdens bagātināšanai ar skābekli, samazināts bioloģiskais piesārņojums un novērsta upes krasta erozija.   Vietā, kur aizsprosts likvidēts, augustā pašvaldības aģentūra “ALJA” kopā ar projekta partneriem biedrību “C. albula” upes gultnē izvietoja laukakmeņus un oļus, lai veidotos straujtecei atbilstoši apstākļi un piemērotas vietas zivju nārstam. Paldies par atbalstu un iesaistīšanos projekta realizācijā projekta partneriem SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” un zemnieku saimniecībai “Kadiķi M.A”.   Projekta laikā tika organizēti divi izglītojoši pasākumi jauniešiem, no kuriem pirmais notika jau 10. jūnijā, kad aizsprosta likvidēšanas darbi vēl nebija sākti, savukārt otrais 31. augustā, kad jauniešiem bija iespēja pārliecināties par to, kā atbrīvotā upe izskatās šobrīd. Otrajā seminārā ihtiologs, lašveidīgo zivju audzētavas SIA “FAPS” valdes priekšsēdētājs Armands Roze jauniešiem stāstīja par upju straujtecēm un to lomu upes ekosistēmā, savukārt SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” pārstāve Anete Dita Vespere  - par upes aizsargjoslu un to nozīmi meža apsaimniekošanā. Paldies Alūksnes Bērnu un jauniešu centram, kas palīdzēja organizēt jauniešu iesaisti projekta īstenošanā.   Par projekta īstenošanu noslēgts līgums ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Kopējais projekta budžets ir 7629,65 EUR, kas pilnībā tiek segts no LIFE GoodWater IP projekta. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Santa Supe un pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.   Evita APLOKA  
01.09.2022
Lasīt
Ūdens atbilstības novērtējums Alūksnes ezerā
image
Šī gada 22.jūnijā SIA “VITALITAS” veica Alūksnes ezera peldēšanas vietu ūdens kvalitātes novērtējumu.   Ūdens paraugu rezultāti liecina, ka rādītāji atbilst normatīvajiem aktiem; piesārņojuma nav, zilaļģu klātbūtne un fitoplanktona ziedēšana nav konstatēta. Peldēties Alūksnes ezerā ir droši.   Ūdens kvalitātes novērtēšana veikta astoņās peldēšanas vietās - “Melnums”, “Kempings”, “Šūpalas”, Kolberģī, Ezermalas ielā, “Zirgu dzirdinātava”, Vējiņš” un “Pilssala”.   Vistīrākais ūdens šobrīd ir peldēšanās vietā "Šūpalas".
27.06.2022
Lasīt
Ar LIFE GoodWater IP atbalstu nojauks aizsprostu Pededzes upē
image
Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru “ALJA” sākusi īstenot projektu “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, kas atbalstīts programmas LIFE GoodWater IP projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”. Piektdien, 10. jūnijā, notika pirmais pasākums šī projekta ietvaros – izglītojošs seminārs jauniešiem par mākslīgo un dabīgo aizsprostu ietekmi uz ūdenstecēm.   Pagājušā gadā, piedaloties LIFE GoodWater IP īstenotās aktivitātes “C11 Mazās grantu shēmas izstrāde, lai atbalstītu vietējās iniciatīvas piesārņojuma ietekmes samazināšanai un ūdensobjektiem” organizētajā projektu konkursā “Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”, Alūksnes novada pašvaldība ieguva tiesības realizēt minēto projektu.   Tā mērķis ir novākt aizsprostu uz Pededzes upes, kas daudzu gadu garumā kopumā nelabvēlīgi ietekmējis upes kvalitāti. Projekta ietvaros paredzēts atbrīvot upes tecējumu, novācot veca tilta drupas, un izņemt koku sanesumus, kas sakrājušies pirms tilta un rada aizsprostu. Tādejādi tiks atjaunots zivju migrācijas ceļš, atbrīvots upes tecējums laivošanas tūrismam, atjaunotas un uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko nelabvēlīgi ietekmējis aizsprosts, atjaunotas straujteces dabīgai ūdens bagātināšanai ar skābekli, samazināts bioloģiskais piesārņojums un novērsta upes krasta erozija.   Projekta laikā plānoti divi izglītojoši pasākumi – pirmais no tiem notika 10. jūnijā, otrais plānots pēc aizsprosta novākšanas. Seminārā par mākslīgo un dabīgo aizsprostu ietekmi uz ūdenstecēm un veselīgu ūdensteču nozīmi vietējās teritorijas attīstībai ar jauniešiem diskutēja nozares profesionāļi – ihtiologs, lašveidīgo zivju zivjaudzētavas SIA “FAPS” valdes priekšsēdētājs Armands Roze un pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.   Par projekta īstenošanu noslēgts līgums ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Projekta kopējais budžets ir 7629,65 EUR, kas pilnībā tiek segts no LIFE GoodWater IP projekta.     SAGATAVOJA: Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
13.06.2022
Lasīt
2022.gadā atbalstītie Zivju fonda projekti
image
Lauku atbalsta dienests atbalstījis četrus Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” iesniegtos projektu pieteikumus finansu piesaistīšanai no Zivju fonda līdzekļiem ar Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu.   Zivju fonda atbalstu konkursa pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” saņēma divi projektu pieteikumi – “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā” un “Līdaku pavairošana Sudala un Indzera ezerā”. Projektu ietvaros tiks papildināti zivju resursi:   Alūksnes ezerā – 36000 zandartu mazuļi; Sudala ezerā –5500 līdaku mazuļi; Indzera ezerā – 4300 līdaku mazuļi.   Atbalstu no Zivju fonda saņēmis projekta pieteikums konkursa pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” – “Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums”.   Zivju fonda atbalstu saņēmis arī projekta pieteikums “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” konkursa pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Šī projekta ietvaros plānots iegādāties divas termokameras, divus binokļus un laivu ar iekšdedzes dzinēju.     Kopējās projektu izmaksas sastāda 36212,61 EUR, no kurām: Zivju fonda finansējums – 29300,00 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums – 6912,61 EUR.
12.05.2022
Lasīt
Uz ledus atrasties nav droši
image
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka ledus stāvoklis Alūksnes ezerā un Alūksnes novada ezeros ir pasliktinājies un palicis bīstams, un uz tā atrasties vairs nav droši.
16.04.2022
Lasīt