title-image title-image
title-image title-image
title-image title-image
title-image title-image
title-image title-image
title-image title-image
title-image title-image

Kas nepieciešams, lai makšķerētu Alūksnes ezerā?

Lai makšķerētu Latvijas Republikas ūdeņos, tajā skaitā arī Alūksnes ezerā un citās novada ūdenstilpēs, makšķerēšanas laikā ir jābūt derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei.

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes tirdzniecības vietas:

 • Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA";
 • Veikals “RC AINAVA”; 
 • VIADA Baltija AS;
 • Maxima Latvija, SIA;
 • LATVIJAS PASTS, VAS;
 • VIRŠI-A, AS;
 • Internetā
 

 

Lai makšķerētu Alūksnes ezerā, papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei jābūt derīgai arī makšķerēšanas licencei.

Ar licenču veidiem, maksām, aprakstiem un realizācijas vietām var iepazīties šeit:

 

 

 

Kontakti
mail E-pasts:
phone Tālrunis:
+371 26141741
how_to_reg Licence:

Tiešraides kamera

Aktuāli jaunumi

Aicinām būt piesardzīgiem – atrašanās uz ledus vēl nav droša
image
  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka ledus biezums uz Alūksnes ezera un pārējiem novada ezeriem vēl nav izveidojies vienmērīgs.  Jāuzmanās ir vietās, kur uz ledus ir biezāka sniega kārta, tādās vietās ledus ir plānāks nekā citur.   Makšķerniekus aicinām būt piesardzīgiem un neaizmirst par drošību - pārbaudīt ledu ar ledus cirtni (vergu), ņemt līdzi ledus dzelkšņus un nedoties uz ledus vieniem.   Izvērtējiet nepieciešamību doties uz ledus un nepārbaudot ledus stāvokli nedoties uz tā, īpaši pārrunāt ar bērniem par bīstamību šobrīd kāpt uz ledus.         Ja pamaniet ledū ielūzušu cilvēku, nekavējoties zvaniet 112 !
06.12.2022
Lasīt
Izmaiņas saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā
image
  2022.gada 10. novembrī stājas spēkā Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr.22/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā””.   Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz 12.04.2022. grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība". Šie grozījumi saistīti ar makšķerēšanas licenču maksas piemērošanu.   Turpmāk makšķerēšanas licences par samazinātu maksu – 5.00 EUR, varēs iegādāties arī personas no ģimenēm, kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.     https://www.aluksnesezers.lv/uploads/page_documents/443db7249f191234619f3b6f8fba5471c49b60f6.pdf 
09.11.2022
Lasīt
2022.gadā realizētie Zivju fonda projekti
image
  2022.gadā Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” kopā realizējusi 4 projektus Zivju fonda atbalstīto konkursa pasākumu “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”, “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” ietvaros.   Zivju fonda atbalstīto projektu konkursa pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” ietvaros realizēti projekti “Līdaku pavairošana Sudala un Indzera ezerā” un “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”. Līdaku mazuļus piegādāja zivju audzētava SIA “Rūjas zivju audzētava”. Sudala ezerā līdaku resursi papildināti ar 5500 gab., Indzera ezerā – ar 4300 gab. un to vidējais svars bija vidēji 8 grami. Kopējās izmaksas – 2964,50 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 2300,00  EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 664,50 EUR). Zandartu mazuļi tika piegādāti no Igaunijas zivju audzētavas “Kalatalu Härjanurmes”. To vidējais svars ielaišanas brīdī bija aptuveni 6 grami. Alūksnes ezers papildināts ar 30375 gab. zandartu mazuļiem. Projekta izmaksas sastāda 11761,20  EUR, no kurām Zivju fonda finansējums – 9500,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums –2261,20 EUR.   No Zivju fonda līdzekļiem konkursam pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, tika realizēts projekts “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”, Šī projekta ietvaros iegādātas 2 termokameras, 2 binokļi un laiva ar iekšdedzes dzinēju. Šis aprīkojums paredzēts aģentūras inspektoriem reidu veikšanai Alūksnes novada ūdenstilpnēs un makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu ievērošanas kontroles nodrošināšanai; tiks ierobežoti rūpnieciskās zvejas un amatierzvejas noteikumu pārkāpumi, veicināta kvalitatīva Alūksnes novada ūdenstilpju uzraudzība un uzraudzīta likumīga zivju resursu patērēšana. Aprīkojums iegādāts 9998,69 EUR vērtībā, no kuriem Zivju fonda finansējums sastāda 7900,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 2098,69 EUR.   “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” konkursa pasākumā realizēts projekts “Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums”. Šī projekta ietvaros veikts Pededzes upes pieteku Akaviņas un Virguļicas kvalitātes novērtējums 25 km garumā, sagatavota informācija par upju piemērotību strauta forelei, par zivju migrāciju šķēršļiem un straujteču platību. Veikta zivju uzskaite 10 parauglaukumos. Tika novērtēts alatas un strauta foreles populācijas stāvoklis un vecuma struktūra un sagatavoti ieteikumi upju kvalitātes un lašveidīgo zivju populācijas stāvokļa uzlabošanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 11512,35 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums – 9600,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 1912,35 EUR).     Kopējās projektu izmaksas sastāda 36236,74 EUR, no kurām: Zivju fonda finansējums – 29300,00 EUR; Pašvaldības līdzfinansējums – 6936,74 EUR.
02.11.2022
Lasīt
Noslēdzas projekta "Pededzes upes aizsprosta novākšana" aktivitātes
image
Ir noslēgušās paredzētās aktivitātes programmas LIFE GoodWater IP atbalstītajā projektā “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru “ALJA”.   Šī projekta mērķis bija likvidēt aizsprostu uz Pededzes upes, kas daudzu gadu garumā kopumā nelabvēlīgi ietekmējis upes kvalitāti, novācot veca koka tilta drupas un no upes gultnes izceļot koku sanesumus. Tādējādi ir atjaunots zivju migrācijas ceļš, atbrīvots upes tecējums laivošanas tūrismam, atjaunotas un uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko nelabvēlīgi ietekmēja aizsprosts, atjaunotas straujteces dabīgai ūdens bagātināšanai ar skābekli, samazināts bioloģiskais piesārņojums un novērsta upes krasta erozija.   Vietā, kur aizsprosts likvidēts, augustā pašvaldības aģentūra “ALJA” kopā ar projekta partneriem biedrību “C. albula” upes gultnē izvietoja laukakmeņus un oļus, lai veidotos straujtecei atbilstoši apstākļi un piemērotas vietas zivju nārstam. Paldies par atbalstu un iesaistīšanos projekta realizācijā projekta partneriem SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” un zemnieku saimniecībai “Kadiķi M.A”.   Projekta laikā tika organizēti divi izglītojoši pasākumi jauniešiem, no kuriem pirmais notika jau 10. jūnijā, kad aizsprosta likvidēšanas darbi vēl nebija sākti, savukārt otrais 31. augustā, kad jauniešiem bija iespēja pārliecināties par to, kā atbrīvotā upe izskatās šobrīd. Otrajā seminārā ihtiologs, lašveidīgo zivju audzētavas SIA “FAPS” valdes priekšsēdētājs Armands Roze jauniešiem stāstīja par upju straujtecēm un to lomu upes ekosistēmā, savukārt SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” pārstāve Anete Dita Vespere  - par upes aizsargjoslu un to nozīmi meža apsaimniekošanā. Paldies Alūksnes Bērnu un jauniešu centram, kas palīdzēja organizēt jauniešu iesaisti projekta īstenošanā.   Par projekta īstenošanu noslēgts līgums ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Kopējais projekta budžets ir 7629,65 EUR, kas pilnībā tiek segts no LIFE GoodWater IP projekta. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Santa Supe un pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.   Evita APLOKA  
01.09.2022
Lasīt
Alūksnes ezera detālā dziļumu karte
Alūksnes ezera un ap to esošo kultūras pieminekļu karte

Izklaide un viesu nami

vistialuksne.lv

 

Aktuāla informācija par nakšņošanas un atpūtas iespējām pieejama: https://visitaluksne.lv/visit/karte/ 

 

Viesnīcas "Jolanta" apartamenti.

Atrašanās vieta - Kolberģis, Jaunalūksnes pag.

Alūksnes ezera krastā.

 • 2 apartamenti ar virtuvi
 • 2 apartamenti bez virtuves
 • laivu noma - ar vai bez motora
 • apsargāta autostāvvieta
www.jmgrupa.lv
Pilssala

Pilssala

 • Makšķerēšana
 • Laivu noma
 • Izbraucieni ar plostu
 • Futbols
 • Volejbols
 • Basketbols
 • Estrāde
 • Spēļu laukums
 • Bezmaksas internets
Ezermalas 44

Kempings " Ezermalas44"

Ezermalas iela 44 Alūksne

 • vasaras māja
 • piknika vietas
 • laivu īre
 • izbraucieni ar jahtu
www.ezermalas44.lv

Naktsmītnes

Dabas māja pie Vaidavas ezera
weekend Tips: Holiday House
hotel Gultas vietas: 10
restaurant Edināšana:
calendar_today Sezona: I-XII

Dabas māja pie Vaidavas ezera stāsta par ūdeņiem un zivīm.
Tās apkārtnē izvietoti arī šai tematikai veltīti izglītojoši vides mākslas objekti.

Dabas māja ir aprīkota ar “Jotul” tipa krāsniņu, uz kuras ir arī iespēja uzvārīt ūdeni rīta kafijai, tējkannu ar krūzītēm, galdu, 6 krēsliem, 10 matračiem, āra tualeti, ugunskura vietu ar malku, grila režģi un 3 makšķerēm- atpūtai. Pie katras Dabas mājas ir laiva.

 • Airu laiva, makšķerēšanas vieta, ugunskura vieta, atpūtas vieta, āra terase, netālu atrodas dabas takas, bezmaksas autostāvvieta.

 

 

veclaicene.lv/rezervacija/pie-vaidavas-ezera
Dabas māja pie Raipala ezera
weekend Tips: Brīvdienu māja
hotel Gultas vietas: 10
restaurant Edināšana:
calendar_today Sezona: I-XII

Dabas māja pie Raipala ezera izbūvēta un tematiski veltīta lāčiem, pamatojoties ar to, ka apkārtnē vairākkārt novērots šis dzīvnieks un netālu atrodas arī “Mišu” medus muzejs.

Dabas māja ir aprīkota ar “Jotul” tipa krāsniņu, uz kuras ir arī iespēja uzvārīt ūdeni rīta kafijai, tējkannu ar krūzītēm, galdu, 6 krēsliem, 10 matračiem, āra tualeti, ugunskura vietu ar malku, grila režģi un 3 makšķerēm- atpūtai. Septiņu minūšu gājienā Raipala ezerā atrodas laiva Dabas mājas viesiem. 

 • Airu laiva, makšķerēšanas vieta, ugunskura vieta, atpūtas vieta, āra terase, netālu atrodas dabas takas, bezmaksas autostāvvieta.

 

 

veclaicene.lv/rezervacija/pie-raipala-ezera
Dabas māja pie Palpiera ezera
weekend Tips: Brīvdienu māja
hotel Gultas vietas: 10
restaurant Edināšana:
calendar_today Sezona: I-XII

Dabas māja pie Palpiera ezera izzinošos faktos, attēlos un stāstījumos stāsta par meža zvēriem.
Ēkas apkārtnē ierīkots arī neliels skatu tornis, kas veidots aļņa formā.

Dabas māja ir aprīkota ar “Jotul” tipa krāsniņu, uz kuras ir arī iespēja uzvārīt ūdeni rīta kafijai, tējkannu ar krūzītēm, galdu, 6 krēsliem, 10 matračiem, āra tualeti, ugunskura vietu ar malku, grila režģi un 3 makšķerēm- atpūtai. 

Dabas mājas viesiem ir pieejama laiva.

 • Airu laiva, makšķerēšanas vieta, ugunskura vieta, atpūtas vieta, āra terase, netālu atrodas dabas takas, bezmaksas autostāvvieta.

 

 

veclaicene.lv/rezervacija/pie-palpiera-ezera
Dabas māja pie Ilgāja ezera
weekend Tips: Brīvdienu māja
hotel Gultas vietas: 10
restaurant Edināšana:
calendar_today Sezona: I-XII

Dabas māja pie Ilgāja ezera atrodas uz Latvijas un Igaunijas robežas, dabas izziņas pietura veltīta Kornetu-Peļļu subglaciālajai gravai un stāsta par tās īpatnībām.

Dabas māja ir aprīkota ar “Jotul” tipa krāsniņu, uz kuras ir arī iespēja uzvārīt ūdeni rīta kafijai, tējkannu ar krūzītēm, galdu, 6 krēsliem, 10 matračiem, āra tualeti, ugunskura vietu ar malku, grila režģi un 3 makšķerēm- atpūtai. 

Dabas mājas viesiem ir pieejama laiva.

 • Airu laiva, makšķerēšanas vieta, ugunskura vieta, atpūtas vieta, āra terase, netālu atrodas dabas takas, bezmaksas autostāvvieta.

 

 

veclaicene.lv/rezervacija/pie-ilgaja-ezera