Grozījumi Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumā

Apstiprināti ar

Alūksnes novada pašvaldības domes

25.11. 2021.lēmunu Nr. 334

Protokols Nr. 18, 12. punkts

 

 

Alūksnes novada pašvaldības domes

Saistošie noteikumi Nr. 29/2021

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra

saistošajos noteikumos Nr.5/2020

,,Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”

 

Izdots, pamatojoties uz

Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2020 ,,Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” šādus grozījumus:

 

 1. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Licences saturs un rekvizīti (paraugi 2.pielikumā) - licences veids, sērija un numurs, cena, derīguma termiņš, attiecīgās ūdenstilpes nosaukums, ziņas par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāju, licences izsniedzēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm), licences saņēmējs un tā personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, kā arī saņēmēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm) un licences izsniegšanas datums.”

 

 1. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Elektroniskās licences forma vizuāli var atšķirties no nolikuma pielikumā esošā licences parauga, bet tā satur visus šo noteikumu 14.punktā minētos rekvizītus, izņemot izsniedzēja un saņēmēja parakstu. Elektronisko licenci nav nepieciešams izdrukāt, un tās esību pārbauda pēc tās numura.”

 

 1. punktā:
  • papildināt 17.1. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Aktuālā informācija par licenču tirdzniecību norādīta interneta saitē www.aluksnesezers.lv”;
  • svītrot 17.2., 17.3. un 17.4. apakšpunktā vārdus “izņemot licences par samazinātu maksu”.

 

 1. Svītrot 19.punktu.

 

 1. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

“23. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, nekavējoties pēc katras līdakas vai zandarta noķeršanas (ja to paredzēts paturēt lomā), obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), tos ierakstot licences otrā pusē norādītajā tabulā, elektroniski iegādātajām licencēm attiecīgās vietnes sadaļā “Loma reģistrācija.”

 1. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Lomu uzskaites pārskats jāsniedz piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.”

 1. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

“28. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 17. un 18.punktu.”

 1. Svītrot 30.punktā vārdus “kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā.”
 2. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

“36. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.”

 1. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
 2. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      Dz.ADLERS

 

 

 

1.pielikums

Alūksnes novada pašvaldības domes

2021.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2021

“Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes

2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos

Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā

 

“2.pielikums

Alūksnes novada domes 2020. gada 27.februāra

nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”

 

 

MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU PARAUGI

 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

 

VIENAS DIENAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

20__.gada  __ . ________

 

Licences cena 3,00 EUR

 

Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies

 

___________________________

(vārds, uzvārds)

 

 

_______________________

(licences saņēmēja paraksts)

 

 

_____________________

(licences izsniegšanas datums)

 

 

___________________________

(tālrunis)

 

_______________________

(e-pasta adrese)

 

 

Sērija DL

Nr.00000

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

 

Vides inspektora t. 26389199

 

VIENAS DIENAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

Derīga:                     20___.gada  __ . ________

 

Licences cena 3,00 EUR

 

Licence izdota:  _____________________________

               (vārds, uzvārds, )

 

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam.

5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim.

6. Licences darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.

 

 

Sērija DL

Nr.00000                                    _______________________

                                                    (licences izdevēja paraksts)

 

 

 

 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

 

VIENAS DIENAS LICENCE LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANAI MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

20__.gada  __ . ________

 

Licences cena 10,00 EUR

 

Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies

 

___________________________

(vārds, uzvārds)

 

 

_______________________

(licences saņēmēja paraksts)

 

 

_____________________

(licences izsniegšanas datums)

 

 

___________________________

(tālrunis)

 

_______________________

(e-pasta adrese)

 

Sērija MD

Nr.00000

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

 

Vides inspektora t. 26389199

 

VIENAS DIENAS LICENCE LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANAI MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

Derīga:                     20___.gada  __ . ________

 

Licences cena 10,00 EUR

 

Licence izdota:  _____________________________

               (vārds, uzvārds, )

 

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm, no kurām viena  līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam.

5. Licences darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.

 

 

 

 

Sērija MD

Nr.00000                                    _______________________

                                                    (licences izdevēja paraksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

 

MĒNEŠA LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

No  20__.gada  __ . ________

līdz 20__.gada  __ . ________

 

Licences cena 15,00 EUR

 

Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies

 

___________________________

(vārds, uzvārds)

 

 

_______________________

(licences saņēmēja paraksts)

 

 

_____________________

(licences izsniegšanas datums)

 

 

___________________________

(tālrunis)

 

_______________________

(e-pasta adrese)

 

 

Sērija ML

Nr.00000

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

 

Vides inspektora t. 26389199

 

MĒNEŠA LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

Derīga:   no 20___.gada  __ . ________

              līdz 20___.gada  __ . ________

 

Licences cena 15,00 EUR

 

Licence izdota:  _____________________________

               (vārds, uzvārds, )

 

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem), 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam .

5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim.

6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).

 

 

Sērija ML

Nr.00000                                   _______________________

                                                    (licences izdevēja paraksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

 

MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

No  20__.gada  __ . ________

līdz 20__.gada  __. ________

 

Licences cena 10,00 EUR

 

Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies

 

___________________________

(vārds, uzvārds)

 

 

_______________________

(licences saņēmēja paraksts)

 

 

_____________________

(licences izsniegšanas datums)

 

 

___________________________

(tālrunis)

 

_______________________

(e-pasta adrese)

 

Sērija GS

Nr.00000

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

 

Vides inspektora t. 26389199

 

MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

Derīga:  no 20___.gada  __ . ________

             līdz 20___.gada  __ . ________

 

Licences cena 10,00 EUR                       

 

 

Licence izdota:  _____________________________

               (vārds, uzvārds, )

 

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam.

5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim.

6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).

 

Sērija GS

Nr.00000                                    _______________________

                                                    (licences izdevēja paraksts)

 

 

 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

 

MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

No  20__.gada  __ . ________

līdz 20__.gada  __. ________

 

Licences cena 5,00 EUR

 

Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies

 

___________________________

(vārds, uzvārds)

 

 

_______________________

(licences saņēmēja paraksts)

 

 

_____________________

(licences izsniegšanas datums)

 

 

___________________________

(tālrunis)

 

_______________________

(e-pasta adrese)

 

 

Sērija GS

Nr.00000

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

 

Vides inspektora t. 26389199

 

MĒNEŠA LICENCE PAR SAMAZINĀTU MAKSU, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

Derīga:  no 20___.gada  __ . ________

             līdz 20___.gada  __ . ________

 

Licences cena 5,00 EUR                       

 

 

Licence izdota:  _____________________________

               (vārds, uzvārds, )

 

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam.

5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim.

6. Licences darbības laiks ir uz licences norādītais attiecīgais periods (no datuma līdz datumam).

 

 

Sērija GS

Nr.00000                                    _______________________

                                                    (licences izdevēja paraksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

 

BĒRNU UN PUSAUDŽU GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

No  20__.gada  __ . ________

līdz 20__.gada  31. decembrim

 

 

Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies

 

 

___________________________

(vārds, uzvārds)

 

 

_______________________

(licences saņēmēja paraksts)

 

 

_____________________

(licences izsniegšanas datums)

 

 

___________________________

(tālrunis)

 

_______________________

(e-pasta adrese)

 

Sērija GB

Nr.00000

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

 

Vides inspektora t. 26389199

 

BĒRNU UN PUSAUDŽU GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE, IZŅEMOT LĪDAKU  MAKŠĶERĒŠANU MAIJĀ

Alūksnes ezerā

 

Derīga:  no 20___.gada  __ . ________

             līdz 20___.gada  31 . decembrim

 

 

Licence izdota:  _____________________________

               (vārds, uzvārds, )

 

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam.

5. Aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim.

6. Licences darbības laiks ir no norādītā datuma līdz attiecīgā gada 31.decembrim.

 

 

 

 

 

Sērija GB

Nr.00000_                                  ______________________

                                                    (licences izdevēja paraksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

 

GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI NO KRASTA

Alūksnes ezerā

 

No  20__.gada  __ . ________

līdz 20__.gada  31. decembrim

 

 

Ar nolikumu  “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” esmu iepazinies

 

___________________________

(vārds, uzvārds)

 

 

_______________________

(licences saņēmēja paraksts)

 

 

_____________________

(licences izsniegšanas datums)

 

 

___________________________

(tālrunis)

 

_______________________

(e-pasta adrese)

 

Sērija GB

Nr.00000

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

AĢENTŪRA “ALJA”

Reģ.Nr.90010446069, Pilssalas ielā 10,

Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

 

Vides inspektora t. 26389199

 

GADA (NO 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM) BEZMAKSAS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI NO KRASTA

Alūksnes ezerā

 

Derīga:  no 20___.gada  __ . ________

             līdz 20___.gada  31 . decembrim

 

 

Licence izdota:  _____________________________

               (vārds, uzvārds, )

 

Kas jāzina licences īpašniekiem

1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.

2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus un Alūksnes novada domes saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.

3. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm (izņemot maijā no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) , 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

4. Aizliegts velcēt, izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam.

5. Licences darbības laiks ir no norādītā datuma līdz attiecīgā gada 31.decembrim.

 

 

 

 

Sērija GB

Nr.00000                                    _______________________

                                                    (licences izdevēja paraksts)

 

 

 

Pielikums Nr.2

Alūksnes novada pašvaldības domes

2021.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. __/2021

“Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes

2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos

Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā

 

“3.pielikums

Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra

nolikumam “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”

 

LOMU UZSKAITES TABULAS PARAUGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOMU UZSKAITES FORMA

 

Licences darbības laikā lomā paturētās zivis:

Datums

Suga

Skaits

Svars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makšķernieka paraksts: ____________

 

Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv un mobilajā lietotnē “Mana Cope” iegādātajām licencēm šīs vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”.

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      DZ.ADLERS