Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” informē, ka spēkā ir pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”, kuri nosaka nodevu objektus un likmes, t.sk. nodevu par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu.

 

Nodevas objekti un likmes:

Par Alūksnes novada teritorijā esošas ūdenstilpes (izņemot privātas) krastā turētu

EUR, diennaktī

EUR, kalendāra gadā

laivu līdz 5 z/s (t.sk. airu laivu)

1

5

motorlaivu ar motora jaudu no 5 z/s līdz 20 z/s

5

15

motorlaivu ar motora jaudu virs 20z/s

10

30

jahtu

15

35

Nodeva ir samaksājama pirms laivas, motorlaivas vai jahtas novietošanas ūdenstilpes krastā.

Nodeva ir maksājama kalendārā gada maksas pilnā apmērā, ja laiva, motorlaiva vai jahta tiek turēta ūdenstilpes krastā ilgāk par 10 dienām.

Nodevu var samaksāt Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA”, kā arī tā iemaksājama kādā no Alūksnes novada pašvaldības norēķinu kontiem, maksājuma mērķī norādot, par ko nodeva tiek maksāta, laivas, motorlaivas vai jahtas reģistrācijas numuru un motora jaudu (zirgspēkos).

 

Kontroli par noteikumu ievērošanu un izpildi, atbilstoši savai kompetencei, veic un administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir tiesīgas šādas amatpersonas:

  • Alūksnes novada pašvaldības policijas amatpersonas;
  • Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” direktors, inspektori un Alūksnes novada domes pilnvarotās personas.

Administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Alūksnes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu:

  • fiziskām personām uzliek naudas sodu no 30 līdz 100 EUR, bet juridiskām personām – uzliek naudas sodu no 100 līdz 200 EUR;
  • ja pārkāpums ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu: fiziskām personām – no 100 līdz 200 EUR, bet juridiskām personām – no 200 līdz 400

Informējam, ka iekasētā nauda tiek virzīta attiecīgās jomas sakārtošanai.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā: http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/