image
image image

Alūksnes ezeru apsaimniekotājs

Tiešraides kamera
2017.gada 2. februārī stājas spēkā jaunais Nolikums licencētai makšķerēšanai Alūksnes ezerā
image

LATVIJAS REPUBLIKA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335


Alūksnē


APSTIPRINĀTS
ar Alūksnes novada domes 22.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2016

NOLIKUMS
PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ALŪKSNES EZERĀ

Izdots pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Alūksnes ezers atrodas Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un 1.pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
2. Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā ieviesta, lai samazinātu antropogēno slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju resursu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas tūrisma veicināšanai
3. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi), pamatojoties uz Latvijas Zivju resursu aģentūras 2007. gadā izstrādātajiem un 2007.gada 3.decembrī Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldē apstiprinātajiem „Alūksnes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”.
4. Licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā organizē Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA”, kas izveidota Alūksnes ezera apsaimniekošanai (turpmāk tekstā p/a „ALJA”). P/a „ALJA” adrese: Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, reģistrācijas kods 90010446069, kontakttālruņi: +371 26141741, +371 26389199 un +371 26472570.

 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

 

5. Makšķerēšana Alūksnes ezerā notiek saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, ievērojot šādas atkāpes un papildus prasības:
5.1. vienam makšķerniekam diennaktī lomā atļauts uzglabāt un paturēt 3 līdakas un 3 zandartus, izņemot jebkuru veidu bezmaksas licenču īpašniekus, kuriem lomā atļautajā periodā diennaktī atļauts uzglabāt un paturēt vienu līdaku (izņemot maija mēnesī, makšķerējot no peldošiem transporta līdzekļiem, kad šo licenču īpašniekiem līdakas uzglabāt un paturēt nav atļauts) un vienu zandartu, kā arī vienu sīgu un vienu zuti. Vienam makšķerniekam diennaktī lomā atļauts uzglabāt un paturēt 2 varavīksnes foreles tikai tad, ja viņš ir vienas dienas licences varavīksnes foreļu makšķerēšanai īpašnieks;
5.2. aizliegta velcēšana no 1.maija līdz 30.jūnijam, kā arī aizliegts velcēt tuvāk par 50 m no cita ūdens transportlīdzekļa vai krasta joslas;
5.3. aizliegta makšķerēšana 100 m rādiusā Alūksnes ezerā Alūksnes upes iztekas rajonā, kā arī Alūksnes upē līdz aizsprostam (hidrotehniskajai būvei);
5.4. aizliegts makšķerēt no Garās salas krasta putnu ligzdošanas laikā periodā no 1.maija līdz 30.jūnijam ieskaitot;
5.5. aizliegts makšķerēšanai par ēsmu izmantot dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 1.maija līdz 30.jūnijam;
5.6. aizliegts makšķerēt, iebrienot Alūksnes ezerā, no 1.maija līdz 31.maijam;
5.7. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
5.8. diennakts tumšajā laikā visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu.

 

III. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm

 

6. Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā atļauta tikai iegādājoties vai saņemot kādu no šādām makšķerēšanas licencēm:
6.1. vienas dienas licenci (izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem) – cena 3,00 EUR;
6.2. vienas dienas licenci līdaku makšķerēšanai no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem laika periodā no 1. līdz 31.maijam – cena 5,00 EUR;
6.3. maija mēneša septiņu dienu licenci līdaku makšķerēšanai no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem laika periodā no 1. līdz 31.maijam – cena 25,00 EUR;
6.4. mēneša licenci (izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem) – cena 10,00 EUR;
6.5. vasaras sezonas licenci (no 1.maija līdz 31.augustam) (izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem) – cena 20,00 EUR;
6.6. rudens sezonas licenci (no 1.septembra līdz 31.decembrim) – 20,00 EUR;
6.7. ziemas sezonas licenci (no 1.janvāra līdz 30.aprīlim) – 15,00 EUR;
6.8. gada bezmaksas licenci (no 1.janvāra līdz 31.decembrim, izņemot līdaku makšķerēšanu maija mēnesī no peldošiem ūdens transporta līdzekļiem);
6.9. gada bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta (no 1.janvāra līdz 31.decembrim);
6.10. vienas dienas licenci varavīksnes foreļu makšķerēšanai (lomā atļauts paturēt divas varavīksnes foreles) – cena 5,00 EUR.
7. Vienam makšķerniekam vienlaicīgi atļauts izmantot viena veida makšķerēšanas licenci (izņemot vienas dienas licences varavīksnes foreļu makšķerēšanai īpašniekus).
8. Vienas dienas licenču, vienas dienas licenču varavīksnes foreļu un vienas dienas licenču līdaku makšķerēšanai no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem darbības laiks (periods) ir uz licences norādītais attiecīgās dienas datums.
9. Maija mēnesī, makšķerējot no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem, paturēt lomā līdaku (-as) ir tiesības tikai personai, kurai makšķerēšanas laikā ir klāt derīga maija mēneša vienas dienas vai maija mēneša septiņu dienu licence līdaku makšķerēšanai no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem. Pārējo sugu zivis šo licenču īpašniekiem atļauts lomā uzglabāt un paturēt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem un šo nolikumu.
10. Vienas dienas licences varavīksnes foreļu makšķerēšanai īpašnieki tiesīgi lomā uzglabāt un paturēt tikai divas varavīksnes foreles. Pārējo sugu zivis šo licenču īpašniekiem lomā paturēt un uzglabāt nav atļauts.

 

IV. Makšķerēšanas bezmaksas licenču piemērošana

 

11. Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta, ir tiesīga saņemt jebkura persona.
12. Gada bezmaksas licenci ir tiesīgi saņemt:
12.1. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;
12.2. personas, kuras vecākas par 65 gadiem;
12.3. personas ar invaliditāti;
12.4. politiski represētās personas un maznodrošinātās personas;
12.5. Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;
12.6. personas, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu Alūksnes ezera krasta zonas sakopšanā, maluzvejniecības novēršanā, informācijas sniegšanā, kas palīdzējusi novērst būtiskus draudus videi, u.c., kuras veicot šo ieguldījumu ir darbojušās bez atlīdzības, un kurām to ar lēmumu piešķīrusi Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” konsultatīvā padome.
13. Šī Nolikuma 12.punktā minētām personām, makšķerējot Alūksnes ezerā, jābūt līdzi dokumentiem, kuri apliecina tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides.

 

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums

 

14. Licencē (paraugi 1.pielikums) tiek uzrādīts licencētās makšķerēšanas organizētāja (turpmāk – organizētājs) nosaukums, licences veids, makšķerēšanas vieta, kārtas numurs, cena, licences derīguma termiņš, izsniegšanas datums, zīmogs, licences saņēmēja personas dati un paraksts.
15. Licences īpašnieka personas datus un makšķerēšanas laiku vai termiņus licencē ieraksta tās izsniedzējs (licence bez tajā ierakstītiem, nepilnīgi ierakstītiem vai nepatiesiem personas datiem vai bez makšķerēšanas laika (termiņa) norādes uzskatāma par nederīgu).
16. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts:
16.1. makšķernieka vārds, uzvārds (minēto apliecina autentificējoties ar internetbankas paroli vai elektronisko parakstu);
16.2. e-pasta adrese;
16.3. licences derīguma datums;
16.4. licences veids;
16.5. licences cena;
16.6. ūdenstilpes nosaukums.

 

VI. Makšķerēšanas licenču realizācija

 

17. Licences var iegādāties:
17.1. p/a „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba dienās no plkst. 9.00 – 13.30 un 14.30 – 17.00, tālr. +371 26141741, +371 26389199 un +371 26472570.
17.2. interneta vietnes www.epakalpojumi.lv, sadaļā “e-Loms”.
17.3. DUS “Virši-A”, Rīgas ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, diennakts, tālr. +371 64381110.
18. Licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ezera krastā vai citās papildus vietās, sniedzot par to informāciju vietējos preses izdevumos.
19. Gada bezmaksas licences, kuras uzskaitītas šī nolikuma 6.punktā, var saņemt tikai p/a „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba laikā, tālr. +371 26141741, +371 26389199 un +371 26472570.
20. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekiem netiek atgriezta.
21. Vienas dienas licences varavīksnes foreļu makšķerēšanai uzsāk realizēt pēc varavīksnes foreļu pirmreizējās ielaišanas ūdenstilpē.

 

VII. No makšķerēšanas licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

 

22. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas p/a „ALJA” 20% reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – jāpārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
23. P/a „ALJA” rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

 

VIII. Makšķernieku lomu uzskaite

 

24. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, nekavējoties pēc katras šī nolikuma 5.1.punktā minētās zivs noķeršanas (tās paturēšanai lomā), bet pārējos gadījumos – dienas beigās, obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot:
24.1. visās vienas dienas licencēs – licences otrajā pusē norādītajā tabulā;
24.2. septiņu dienu, mēneša, visās sezonas un gada bezmaksas licencēs – lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē norādītajam;
24.3. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm – šīs vietnes sadaļā “Loma reģistrācija”;
25. Visu vienas dienas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences ar tajās ierakstītiem lomiem, bet septiņu dienu, mēneša, visas sezonas un gada bezmaksas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt organizētājam licences kopā ar lomu uzskaites tabulām (2.pielikums), tās tieši iesniedzot licenču iegādes vietās vai arī nosūtot pa pastu uz p/a „ALJA” adresi, kura norādīta uz licences, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi alja@aluksne.lv ievērojot šādus termiņus:
25.1. vienas dienas licenci – 1 (vienas) nedēļas laikā no izmantošanas dienas;
25.2. septiņu dienu, mēneša, sezonas un gada bezmaksas licences – 2 (divu) nedēļu laikā no licences beigu datuma.
26. Organizētājs licences ar lomu uzskaites pārskatu katru gadu līdz 1.februārim par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem, iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” zivju krājumu novērtēšanai.
27. Vienas dienas licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences 25.1. punktā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.
28. Septiņu dienu, mēneša, sezonas un gada bezmaksas licenču īpašniekiem, kuri neatgriež attiecīgās licences 25.2. punktā norādītajos termiņos, tiek liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā divu gadu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas.
29. Personām, kuras tiek sauktas pie administratīvās atbildības par Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, 2007.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.295 „Noteikumu par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” vai šī nolikuma pārkāpšanu (izņemot šī nolikuma 25.punktā minēto pārkāpumu), izsniegtā makšķerēšanas licence tiek anulēta, licences vērtība netiek atgriezta, un šīm personām tiek liegta iespēja iegādāties jaunu makšķerēšanas licenci līdz piemērotā administratīvā soda izciešanai.

 

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

 

30. Sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
31. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 17., 18. un 19. punktu.
32. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.
33. Reģistrēt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā.
34. Nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 22. un 23.punktam.
35. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti šī nolikuma VIII. sadaļā noteiktajā kārtībā.
36. Uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.
37. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības, uzraudzības un zivju krājumu papildināšanas pasākumos.
38. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu.
39. Organizētāja nozīmētai atbildīgajai personai, kas ieguvusi Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai Alūksnes novada pašvaldības pilnvarotās amatpersonas statusu, piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī nolikuma 4.pielikumā paredzētiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.
40. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā daļu naudas līdzekļu, kas iegūta realizējot makšķerēšanas licences, šī nolikuma 22.punktā noteiktajā apjomā un termiņos.
41. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Alūksnes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.
42. Sniegt makšķerniekiem šādus p/a „ALJA” pakalpojumus:
42.1.ūdens transportlīdzekļu reģistrācijas kontroli un kustības organizāciju, tajā skaitā laivu nomu Alūksnes ezerā;
42.2. mehānisko transportlīdzekļu kustības organizāciju uz Alūksnes ezera ledus;
42.3. Alūksnes ezera, ezera salu un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu, tai skaitā atpūtas vietu organizāciju;
42.4. sporta, ūdenssporta un atpūtas pasākumu organizāciju Alūksnes ezerā.

 

X. Licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanas kontrole

 

43. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu Alūksnes ezerā veic:
43.1. Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki;
43.2. Alūksnes novada domes pilnvarotās amatpersonas.
44. Šī nolikuma 43.punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā atsavināt jebkura veida licenci, kura izsniegta licencētajai makšķerēšanai Alūksnes ezerā, kā arī pārbaudīt makšķernieku lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus Alūksnes ezerā un tā tiešā tuvumā, kā arī veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

XI. Nolikuma darbības laiks

 

45. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
46. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, organizētāju un makšķerēšanas licenču iegādes iespējām, pašvaldība, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma, publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Alūksnes novada preses izdevumos.

 

XII. Nolikuma pielikumi

 

47. Makšķerēšanas licenču paraugi (1.pielikums).

48. Lomu uzskaites tabulas paraugs (2.pielikums).
51. Licencētās makšķerēšanas vietas shēma (3.pielikums).
53. Pasākumu plāns zivju resursu pavairošanai, saglabāšanai un aizsardzībai (4.pielikums)

 

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS

01.02.2017
Lasīt
Alūksnes Žibulis 2017 REZULTĀTI
image

Pirmais desmitnieks:


Madars Dāvids -     125,25 cm -     1.vieta

Igors Dzilna -          119,25 cm -    2.vieta

Andris Mičulis -       115,5 cm -       3.vieta

Jānis Priede -        112,5 cm -    4.vieta

Andris Jerums -   108,75 cm -   5.vieta

Krists vaļģis -        108,00 cm -   6.vieta

Jānis Štrauss -      102,75 cm -   7.vieta

Dmitrijs Filipovs -    97,5 cm -     8.vieta

Māris Gailišs -          96 cm -        9.vieta

Kalvis Kliests -         90 cm -       10.vieta

01.02.2017
Lasīt
Alūksnes Žibulis 2017
image

ŽIBULĒŠANAS FESTIVĀLS
“ALŪKSNES ŽIBULIS 2017”
NOLIKUMS

1. Festivāla mērķis
- Popularizēt zemledus makšķerēšanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt veiksmīgākos žibulētājus.
2. Festivāla rīkotāji
- Festivālu rīko Alūksnes novada makšķernieku biedrība “C.ALBULA”
Atbildīgais – Jānis Skulte, tel. 29276883,
- Festivāla galvenais tiesnesis - Andris Jerums, tel. 6389199
3. Festivāla norises vieta un laiks
- Festivāls notiek Alūksnes ezerā 2017. gada 28. janvārī.
Reģistrācija Ziemeru pagasta "Jaunsētsās" 28. janvārī no 6.30 līdz 8.00.
- Festivāla sākums 28. janvārī. plkst. 8.15.
4. Festivāla dalībnieki
- Festivāla veiksmīgākie žibulētāji tiks noteikti individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.
- Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes varēs iegādāties reģistrācijas vietā.

! Par drošību uz ūdenstilpes ledus atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

5.Dalības maksa - Eur 5,00.
- Dalībniekam kuš jaunāks par 16 gadiem, dalība festivālā bez maksas.
6.Uzvarētāja noteikšana
- Uz vērtēšanu tiek nodotas ne vairāk kā piecas plēsīgās (līdakas, asari, zandarti) zivis.
- Vērtēts tiek zivju kopējais garums, attiecīgi asaru garumu reizinot ar koeficientu 1,5.
- Ja diviem vai vairāk dalībniekiem zivju kopējais garums ir vienāds, tad par uzvarētāju tiek noteikts garākā asara īpašnieks.
- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
- Par makšķerēšanas noteikumu, Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas un šī nolikuma neievērošanu — diskvalifikācija.
7.Festivāla noteikumi
- Festivāls notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
- Sacensību dalībniekiem atļauts izmantot tikai tādus mākslīgus žibuļus (vizuļus), kuru garums nav mazāks par 2 cm.
- Sacensības notiek visā Alūksnes ezera akvatorijā bez zonējuma, izņemot Alūksnes ezera “iekšezeru”*.
- Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts izmantot mehāniskos transporta līdzekļus.
- Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu vai to daļas aizliegts.
- Sacensību laikā dalībnieks nedrīkst tuvoties viens otram tuvāk par 5 metriem.
- Vērtēts tiek 5 lielāko plēsīgo zivju kopējais garums, ierēķinot koeficientu.
- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

*iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes pilsētas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.

Festivāla programma
2017.gada 28. janvārī
6.30 – 8.00 Festivāla dalībnieku reģistrācija
8.00 – 8.15 Festivāla atklāšana
8.15 – 13.00 Festivāla norise
13.00 – 13.30 Festivāla rezultātu apkopošana, pusdienas.
13.45 – 14.15 Apbalvošana

(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina - bezmaksas pusdienas, auto novietošanu. )
Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes, sīkāka informācija pie organizatoriem tel.29276883 vai 28650600.
Atpūtas komplekss „Jaunsētas” tālr. 28650600
Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!

C.ALBULA valdes priekšsēdētājs Jānis Skulte

16.01.2017
Lasīt
Ar 2017.gada 1.janvāri Indzera ezerā būs liegta rūpnieciskā zveja
image

Alūksnes novada pašvaldība 2016.gada aprīlī vērsās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" ar lūgumu veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos liedzot Indzera ezerā rūpniecisko zveju.

 

Pašvaldības aģentūra "ALJA" izvērtēja nozvejas apjomu Indzera ezerā no 2010.-2015.gadam, kur vidējā nozveja sastādīja 306,4 kg/gadā jeb 2,36kg/ha, savukārt Indzera ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi (Latvijas zivsaimniecības pētniecības institūts, 2002) nosaka, ka ezera ikgadējā potenciālā galveno "rūpniecisko" zivju sugu kopējā nozveja, ieskaitot rūpniecisko zveju, makšķerēšanu, kā arī citas iespējamās nereģistrētās nozvejas, varētu būt ap 40 kg/ha, kas pie ezera laukuma 130 ha ir ap 5000 kg/gadā. Pieņemot, ka bez rūpnieciskās zvejas makšķernieki noķer tikpat daudz cik rūpnieciskās zvejas veicēji, kā arī prognozējot iespējamās nereģistrētās nozvejas uz doto brīdi nozveja varētu sastādīt ap 5kg/ha, kas būtu ap 650 kg/gadā. Ņemot vērā šos apstākļus ir pamats domāt, ka ezera zivju resurss uzskatāms par noplicinātu un lūgtās izmaiņas par rūpnieciskās zvejas limita ierobežojumiem ņemtas vērā.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī

16.11.2016
Lasīt
Papildinās Alūksnes ezera zivju krājumus ar varavīksnes forelēm
image

Pašvaldības aģentūra "ALJA" 2017.gadā plāno introducēt Alūksnes ezerā varavīksnes foreles ar mērķi piesaistīt makšķerniekus, makšķerniekus ar ģimenēm un atpūtniekus, kuri  tikai plāno uzsākt makšķernieku gaitas un izmantot iespēju Latvijas ūdeņos brīvā dabā ķert varavīksnes foreles. Varavīksnes foreļu ķeršana paredzēta ar atsevišķām vienas dienas licencēm, kuras dos iespēju lomā paturēt limitētu šo zivju skaitu.

 

Paredzēts, ka jau pirmajā reizē tiks ielaista zivis ar svaru no 500 - 600 gr, tātad zivis uzreiz pēc ielaišanas varēs nonākt makšķernieku lomos!

 

Lai mums visiem izdodas!

25.10.2016
Lasīt
Papildināti zivju resursi Alūksnes, Indzera un Sudala ezeros.
image

11. oktobrī notika Zivju fonda atbalstīto un pašvaldības līdzfinansēto zivju resursu projektu realizācija Alūksnes, Indzera un Sudala ezeros, kur tika papildināti zivju resursi ar vienvasaras zandartu mazuļiem. Alūksnes ezerā bija paredzēts ielaist 39'669 gb, savukārt Indzerī 13'000 gb un Sudala ezerā 14'000 gb. Pie zandartu ielaišanas Alūksnes ezerā tika konstatēts, ka transportēšanas laikā no Igaunijas, Jōgevas ~20% zandartu mazuļu ir gājuši bojā, Indzera ezeram paredzētajā konteinerā bojā bija gājuši ~10-15% un no Sudala ezeram paredzētajiem zandartiem bija ~5% bojā gājušo. 14.oktobrī Igaunijas zivjaudzētava Kalatalu Harjanurmes piegādāja trūkstošo bojā gājušo zandartu mazuļu apjomu. Kopējā projektu realizācijas summa 12100,82 eiro, tajā skaitā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 2100,82 eiro.

18.10.2016
Lasīt
Izklaide un viesu nami
image Jaunsētas

Lauku tūrisma un atpūtas centrs "Jaunsētas"

 • viesu māja
 • restorāns
 • kempings
 • pirtis
 • laivu īre
www.jaunsetas.lv
image Lāzberģa muiža

Jaunalūksnes pagasta "Muižnieki" 

 • viesu nams
 • pirts
 • laivu īre

Tālrunis-29166262

image Ezermalas 44

Kempings " Ezermalas44"

Ezermalas iela 44 Alūksne

 • vasaras māja
 • piknika vietas
 • laivu īre
 • izbraucieni ar jahtu
www.ezermalas44.lv
image Pilssala

Pilssala

 • Makšķerēšana
 • Laivu noma
 • Izbraucieni ar plostu
 • Futbols
 • Volejbols
 • Basketbols
 • Estrāde
 • Spēļu laukums
 • Bezmaksas internets