image
image image

Alūksnes ezeru apsaimniekotājs

Brīdinam par pastiprinātu aļģu ziedēšanu
image

Līdz ar Alūksnes ezera ūdens temperatūras paaugstināšanos, veidojušies labvēlīgi apstākļi pastiprinātai aļģu “ziedēšanai”, kura uzskatāmi jau tika novērota 22.jūlijā Alūksnes ezera “iekšezerā” un peldēšanās vietā Melnums. Alūksnes ezera apsaimniekotājs pašvaldības aģentūra “ALJA” tam pievērsa pastiprinātu uzmanību un 24.jūlijā lūdza uzņēmēja Askolda Zelmeņa palīdzību noteikt aļģu izplatību un apjomus no gaisa ar lidmašīnu, ko tas arī neliedza. Novērojot Alūksnes ezeru no augšas tika konstatēts, ka liela daļa no aļģēm, kuras savairojušās ezerā ar lēno vēja plūsmu no A, ZA pieskalotas R, DR krastam, respektīvi krasta joslā no “vecā kempinga” līdz Nacionālo bruņoto spēku krasta joslai, ieskaitot “iekšezeru”. Līdz ar to aģentūra “ALJA” brīdina, ka peldēšanās šajā krasta joslā nav ieteicama. Uz doto brīdi viskritiskākā situācija ir Melnuma peldēšanās vietā, kur pieskaloto aļģu apjoms ir izraisījis to atmiršanu, pūšanu un iezīmējas skaidri redzama zilaļģu klātbūtne. Alūksnes ezera “iekšezers” ir klāts ar ieskalotajām aļģēm visā akvatorijā, līdz ar to arī šeit peldēšanās vietās Tempļa kalna pakājē, peldēšanās vietā Vējiņi un Pilssalā ir jāizvērtē atpūta pie ūdens, jo noritot aļģu pūšanas procesiem jūtama specifiska smaka. Uz doto brīdi vizuāli vistīrākā peldēšanās vieta ir Šūpalas. Šodien 25.jūlijā laboratorija “Vitalitas” ievāc kontrolparaugus peldūdeņu kvalitātes noteikšanai, kur rezultāti būs zināmi tuvākajās dienās. Papildus veicot lidojumu tika apsekots Indzera un Pullāna ezers un novērots, ka tur aļģu ziedēšana nenotiek. Aģentūra “ALJA” vēlas pateikties Askoldam Zelmenim, ka deva iespēju operatīvi novērtēt Alūksnes pilsētas tuvumā esošo ezeru stāvokli ar aviācijas palīdzību un cer uz turpmāko sadarbību.

25.07.2016
Lasīt
LČ spiningošanā no laivas II posms Alūksnē 18.-19.jūnijs
image

LR 2016. gada čempionāts spiningošanā no laivas


Nolikums


Sacensību mērķis.


Makšķerēšanas sporta popularizācija. Pieredzes apmaiņa. 2016. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana spiningošanā no laivas.


Laiks un vieta.


Sacensības notiek 2016. gadā trīs posmos. Katrā no posmiem ir divas sacensību kārtas. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir vismaz sešas stundas. Organizatori var mainīt sacensību starta un finiša laikus, ja rodas sacensībām nelabvēlīgi laika apstākļi.
1.posms – 14.- 15.05.2016. Burtnieka ezers, atbildīgais organizators Biedrība „Sporta makšķerēšanai”
2. posms – 18.06.- 19.06.2016. Alūksnes ezers, atbildīgais organizators „E-boat.lv”
3. posms – 30.- 31.07.2016. Daugava, Koknese, atbildīgais organizators SIA „Salmo”
1.diena. Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 11.00; 11.30 - 12.00 - tiesnešu izloze; 12.00 tiesnešu sapulce; 1.kārta 13.00 - 19.00; 20.00 kārtas rezultātu paziņošana.
2.diena. Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 05.30; 2.kārta 6.00 - 12.00; 13.00 - posma rezultātu paziņošana, 13.30- apbalvošana.


Čempionāta organizators – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija. Galvenais tiesnesis – Jānis Stikuts, mob. tel. 29517507


Sacensību dalībnieki.


Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā, un atsevišķas ekipāžas. Čempionātā piedalīties drīkst tikai komandas vai ekipāžas, kuras pārstāv kādu no LMSF sastāvā esošiem biedriem.
Katrai ekipāžai līdzi jābūt 1 tiesnesim.Ekipāža ir atbildīga par tiesneša apmācību! Dalībnieki startē savās laivās un paši ir atbildīgi par laivām. Laivu celtspējai un izmēriem (laivas garums ne mazāks par 3,60m) jābūt tādiem, lai vienlaicīgi ar ekipāžu (1 vai 2 dalībnieki) tajās vieta būtu arī tiesnesim.
Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei. Dalībniekiem un tiesnešiem jābūt glābšanas vestei. Ekipāžas un komandas var startēt arī nepilnā sastāvā. Komandām ieteicams izvēlēties vienveidīgus formas tērpus. Kuģošana notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē un laivas vadītājam jābūt vadītāja tiesībām. Katrā laivā jābūt aprīkojumam atbilstoši kuģošanas noteikumiem, mērlineālam pēc vienota parauga, lomu uzskaites tabulai (nodrošina organizētāji) un palīgierīcēm zivs saudzīgai atbrīvošanai no āķa.
Komandu un atsevišķo ekipāžu sastāvi, tai skaitā viens rezervists katrai ekipāžai, kura piedalās vairākos posmos, jāpiesaka pirms pirmā posma (visu trīs posmu laikā atļauts ar rezervistu aizvietot tikai vienu no ekipāžas dalībniekiem, ekipāža drīkst startēt arī, ja viens dalībnieks nav ieradies). Komandu skaits nav ierobežots. Sacensības skaitās par notikušām un tiek vērtētas čempionāta kopvērtējumā, ja posmā piedalās vismaz 50% no komandu skaita, kuras uzsākušas čempionātu.
Dalības maksa komandai par līdzdalību visos posmos ir 210 EUR, atsevišķām ekipāžām – 120 EUR. Komandām, piesakoties, jāiemaksā dalības maks vismaz 90 EUR apjomā, tajā skaitā 30 EUR ir vienreizēja ikgadējā biedra nauda LMSF, 60 EUR ir dalības maksa par komandas startu vienā posmā. Atsevišķām ekipāžām dalības nauda ir 30 EUR par vienu posmu un papildus 30 EUR kā vienreizēja ikgadējā pieteicēja biedra nauda LMSF. Biedra nauda par komandas vai ekipāžas startu čempionātā jāmaksā tikai vienu reizi gadā.
Maksājumus var veikt bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka. Komandām, kuras pārstāv juridiskas personas, kuras vēl nav LMSF biedri, pieteikumam, jāpievieno iesniegums par uzņemšanu LMSF sastāvā. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 01.05.2016. pa telefonu: 29217376, vai e-pasta adresi harijs.raciborskis@gmail.com , saskaņojot dalības maksas apmaksu. Vārdiskie pieteikumi, tai skaitā informācija par izmaiņām ekipāžu sastāvā un informācija par atbildīgo komandas kapteini un tā kontakti jānosūta LMSF pa e-pastu vai jāiesniedz tiesnešu kolēģijai ne vēlāk kā 2 dienas pirms attiecīgā posma sākuma. Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties atsevišķos posmos, jāpiesakās un dalības nauda jāiemaksā ne vēlāk kā 7 dienas pirms posma sākuma.


Sacensību noteikumi.


Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts. Velcēšana nav atļauta. Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.
Vērtēti tiek punkti (P), atbilstoši ekipāžas divdesmit lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai. Mērītas un reģistrētas tiek visas izvilktās zivis, vērtētas tikai tās, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Pēc reģistrācijas zivis tiek atlaistas, paturēt katrs dalībnieks drīkst tikai lomu, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem. Pie tam, dalībniekam, kurš paturējis maksimāli atļauto lomu, attiecīgās nākošās noķertās zivis netiek vērtētas.
Tiesnešiem mobīlo telefonu lietošana sacensību laikā aizliegta. Tiesnesis nedrīkst sniegt dalībniekiem palīdzību, saistītu ar zivju ķeršanu. Katras komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas un tās tiesnešu kvalifikāciju un tiesnešu piedalīšanos tiesnešu sapulcēs.
Sacensību ilgums katrā kārtā – vismaz 6 stundas. Sākuma laiku un ilgumu atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums. Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts.
Dalībnieku (laivas ekipāžu), kurš pārkāpis sacensību noteikumus, pēc laivas tiesneša vai cita dalībnieka ierosinājuma organizātoru komisija 3 LMSF valdes locekļu sastāvā var sodīt ar brīdinājumu (dzelteno kartīti), kura ir spēkā divus gadus vai diskvalifikāciju atbilstoši oficiālajiem FIPSed noteikumiem. Pēc otras dzeltenās kartītes ekipāža automātiski attiecīgajās sacensībās tiek diskvalificēta un tās rezultāti anulēti.
Protesti kopā ar drošības naudu 30 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 30 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.


Uzvarētāju noteikšana.


Katrā posmā un trīs posmu kopsummā tiek noteikti individuālie uzvarētāji laivu ekipāžām. Uzvarētāja komanda tiek noteikta tikai trīs posmu kopvērtējumā. Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot katrā kārtā iegūtās laivu ekipāžas vietas. Augstāko vietu iegūst ekipāža vai komanda ar mazāko visās kārtās iegūto vietu summu. Gadījumā, ja ekipāža kādā kārtā nav piedalījusies, tā saņem punktus, kuri atbilst pēdējai vietai +1 punkts. Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir ekipāžai (komandai) ar lielāko kopīgo punktu summu.


Apbalvošana.


Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar ceļojošiem kausiem un čempionu medaļām, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar attiecīgiem kausiem un medaļām. Individuālajā vērtējumā laivu ekipāžas, kuras katrā posmā, kā arī kopvērtējumā izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar organizētāju piemiņas balvām. Sacensību rezultāti kalpos arī, lai noteiktu kandidātus Latvijas izlases komandai.
PIEZĪME. Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, naktsmītni vai pārnakšņošanu uz vietas. Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.

06.06.2016
Lasīt
18. jūnijā Lielās Līgo lustes Alūksnē, 3. Zušu festivāls
image

 

Pilssalas estrādē


15.00 Zušu festivāla atklāšana un Alūksnes novada deju kolektīvu koncerts “Precinieki nāk”. Ieeja: bez maksas
20.00 Grupa “Mirage Jazz orchestra” (vad. Lauris Amantovs), Juris Vaivods un Dailes teātra dziedošie aktieri koncertā “Ne silts, ne auksts”
22.00 Ielīgošanas zaļumballē Vilnis Dumpis un “Deju orķestris”
Ieejas biļetes: uz vakara pasākumiem - iepriekšpārdošanā 5,00 EUR, pasākuma dienā 7,00 EUR, uz zaļumballi 5,00 EUR. Biļetes iegādājamas Alūksnes Kultūras centra kasē.


Pilssalā


17.00 – 19.30 Festivāla jautrības Līgo noskaņās:
“Gardie zuši”, “Ātrais alus”, “Skanīgā mute”, “Brīnuma kalēji” u. c. konkursi
Skaistākās ziņģes kopā ar Normundu Veļķeri un Arni Rappu
Zušu, siera, alus, zivju un citu labumu andelēšana amatnieku tirdziņā
Pasākuma vada Valmieras Drāmas teātra aktieris Imants Strads
Ieeja: bez maksas

06.06.2016
Lasīt
Pamatnoteikumi makšķerēšanai Alūksnes ezerā jūnija mēnesī
image

Jūnija mēnesī Alūksnes ezerā no laivas atļauts makšķerēt, iegādājoties vienas dienas licenci, cena EUR 3,00 vai mēneša licenci, cena EUR 10,00, vai sezonas licenci, cena EUR 20,00, vai gada licenci, cena EUR 40,00, kā arī derīga ir gada bezmaksas licence (bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem, personas, kuras vecākas par 65 gadiem, invalīdi, politiski represētās personas un maznodrošinātās personas, Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi).

Makšķerēšanai no krasta jāizņem ir gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta.

Visām personām jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam un, kuriem nepieciešams, arī derīgai makšķerēšanas kartei.

Jūnija mēnesī Makšķerēšana Alūksnes ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību noteikumi” un šiem noteikumiem (konspekts no 2014.gada 27.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr3/2014 „Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”):

1. Lomā vienam makšķerniekam atļauts uzglabāt un paturēt 3 līdakas un 3 zandartus uz vienu licenci diennaktī;

2. Aizliegts lomā paturētās zivis pārstrādāt (sadalīt, filēt) pirms to nogādāšanas krastā;

3. Makšķerēšana notiek visā Alūksnes ezera platībā, izņemot 100m rādiusu Alūksnes ezera iztekā; Alūksnes upē un pašā upē līdz aizsprostam (hidrotehniskajai būvei);

4. Vienas dienas licences darbības laiks ir no iegādes brīža līdz nākošās dienas plkst. 8.00;

5. Alūksnes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;

6. Alūksnes ezerā aizliegta vēžu ieguve;

7. Alūksnes ezerā aizliegts makšķerēt no Garās salas krasta putnu ligzdošanas laika periodā no ledus izkušanas brīža līdz 30.jūnijam ieskaitot;

8. Jūnija mēnesī Alūksnes ezerā velcēšana (trollings) ir aizliegta;

9. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, nekavējoties pēc katras līdakas vai zandarta noķeršanas (tās paturēšanai lomā), obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot: Visās vienas dienas licencēs -otrajā pusē norādītajā tabulā; Sezonas, mēneša un visās gada licencēs -lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē norādītajam; Internetvietnē www.epakalpojumi.lv un Alūksnes Pilssalas maksas automātā iegādātājām licencēm-izdrukātā dokumenta otrajā pusē;

10. Visu vienas dienas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt licences ar tajās ierakstītiem lomiem, bet sezonas, mēneša un gada licenču īpašnieku obligāts pienākums ir atgriezt licences kopā ar lomu uzskaites tabulām, tās tieši iesniedzot licenču iegādes vietās vai arī nosūtot pa pastu uz p/a „ALJA” adresi, kura norādīta uz licences vai nosūtot uz e- pasta adresi alja@aluksne.lv ievērojot šādus termiņus: Vienas dienas licenci -1 mēneša laikā no izmantošanas dienas; sezonas, mēneša un gada licences –1 mēneša laikā no licences beigu datuma;

11. Alūksnes ezerā atļauts izmantot Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā reģistrētus mehāniskos ūdens transporta līdzekļus;

12. Ceļu satiksmes drošības direkcijā nereģistrējamu gumijas laivu un citu mehānisku ūdens transporta līdzekļu izmantošana Alūksnes ezerā jāsaskaņo ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūru „ALJA”.

01.06.2016
Lasīt
Spiningošanas sacensību NOLIKUMS 11.jūnijam
image

SPININGOŠANAS SACENSĪBU
“ALŪKSNES VASARAS „PLĒSĒJS” 2016”
NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis
Popularizēt spiningošanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt labākos spiningotājus.

 

2. Sacensību rīkotāji
Sacensības rīko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Atbildīgais – Māris Lietuvietis, tel. 26141741,
Sacensību galvenais tiesnesis Andris Jerums, tel. 26389199.

 

3. Sacensību norises vieta un laiks
Spiningošanas sacensības notiek Alūksnes ezerā 2016. gada 11. jūnijā.
Reģistrācija Alūksnes novada Pilssalā, Pilssalas ielā 10, Alūksnē 11. jūnijā no 5.00 līdz 6.00.
Spiningošanas sacensību sākums 11. jūnijā plkst. 6.15.
Lūdzam Jūs uz reģistrāciju ierasties laicīgi!

 

4. Sacensību dalībnieki
Sacensības notiek komandu konkurencē. Komandu veido divi dalībnieki. Komandu skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās. Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Visiem sacensību dalībniekiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes var iegādāties reģistrācijas vietā. Aicinām makšķerēšanas kartes un makšķerēšanas licences iegādāties savlaicīgi, lai neradītu drūzmēšanos pie sacensību reģistrācijas (https://www.epakalpojumi.lv/services/loms/Default.aspx)
Par drošību uz ūdeņiem atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.
Dalības maksa - 20,00 EUR no komandas. Komandu veido divi dalībnieki.

 

5. Uzvarētāja noteikšana
- Uz vērtēšanu no komandas tiek nodoti ne vairāk kā desmit asari, kuru garums nav mazāks par 20 cm un kopējais svars uz vienu komandas dalībnieku nepārsniedz 5 kg, ne vairāk kā sešas līdakas garumā no 55 cm, kur kopējais līdaku skaits uz vienu komandas dalībnieku nepārsniedz 3 gab., un ne vairāk kā seši zandarti garumā no 50 cm, kur kopējais zandartu skaits uz vienu komandas dalībnieku nepārsniedz 3 gab.
- Vērtēts tiek noķerto zivju kopējais svars, atbilstoši ekipāžas noķerto asaru svaru reizinot ar 2, zandartu svaru reizinot ar 1.5 un summējot ar līdaku svaru.
- Gadījumā, ja loma kopējais svars vairākām komandām ir vienāds, uzvar komanda ar smagāko asari lomā. Ja asaru svars vairākām komandām vienāds, tad uzvar komanda ar garāko asari.
- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
- Par makšķerēšanas noteikumu neievērošanu — diskvalifikācija.

 

6. Sacensību noteikumi
- Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā ūdenstilpē.
- Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.
- Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts.
- Velcēšana nav atļauta.
- Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.
- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.
- Sacensību dalībniekam (laivas ekipāžai) jāatgriežas starta vietā līdz plkst. 14.00, apliecinot to ar parakstu finišēšanas protokolā.
- Dalībnieka (laivas ekipāžas) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Protesti kopā ar drošības naudu 30 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 30 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

 

Sacensību programma 2016.gada 11. jūnijā


5.00– 6.00 Sacensību dalībnieku reģistrācija
6.00 – 6.15 Sacensību atklāšana
6.15 – 14.00 Sacensību norise
14.00 – 14.30 Rezultātu apkopošana, launags
14.45 – 15.15 Apbalvošana

 

Sacensību dienā sacensību dalībnieku autotransporta iebraukšana, stāvēšana Pilssalā iekļauta sacensību dalības maksā.

 

(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina – bezmaksas launagu, auto novietošanu, bezmaksas Wi-fi, laivu nolaišanu)
Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes un laivas (skaits ierobežots) – sīkāka informācija pie organizatoriem tel.26141741 vai www.aluksnesezers.lv

Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!

26.05.2016
Lasīt
Aicinam pieteikties uz laivu nomas vakanci
image

Aģentūra "ALJA" aicina pieteikties uz divām vakancēm laivu nomā Alūksnes Pilssalā periodam līdz 31.augustam. Pienākumos ietilpst laivu nomas inventāra izsniegšana un saņemšana. Darba laiks paredzēts maiņās starp diviem darbiniekiem.

 

Pieteikumu un CV līdz 20.maijam sūtīt uz alja@aluksne.lv vai iesniedzot PA "ALJA" Pilssalas ielā 10, Alūksnē.

 

Info +371 26141741

10.05.2016
Lasīt
Izklaide un viesu nami
image Jaunsētas

Lauku tūrisma un atpūtas centrs "Jaunsētas"

 • viesu māja
 • restorāns
 • kempings
 • pirtis
 • laivu īre
www.jaunsetas.lv
image Lāzberģa muiža

Jaunalūksnes pagasta "Muižnieki" 

 • viesu nams
 • pirts
 • laivu īre

Tālrunis-29166262

image Ezermalas 44

Kempings " Ezermalas44"

Ezermalas iela 44 Alūksne

 • vasaras māja
 • piknika vietas
 • laivu īre
 • izbraucieni ar jahtu
www.ezermalas44.lv
image Pilssala

Pilssala

 • Makšķerēšana
 • Laivu noma
 • Izbraucieni ar plostu
 • Futbols
 • Volejbols
 • Basketbols
 • Estrāde
 • Spēļu laukums
 • Bezmaksas internets