ALJA`s un Eholotes.lv Alūksnes kauss

SPININGOŠANAS SACENSĪBU 
“ALJA's un Eholotes.lv Alūksnes kauss” 
NOLIKUMS 

 

 

1. Sacensību mērķis
Popularizēt spiningošanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt veiksmīgākos spiningotājus.

 

2. Sacensību rīkotāji
Sacensības rīko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Atbildīgais – Andris Jerums, tel. 26389199,
Sacensību galvenais tiesnesis Andris Jerums, tel. 26389199.

 

3. Sacensību norises vieta un laiks
Spiningošanas sacensības notiek Alūksnes ezerā 2018.gada 9.jūnijā.
Reģistrācija PA “ALJA” telpās, Pilssalas ielā 10, Alūksnē 9.jūnijā no 5.30 līdz 6.30.
Spiningošanas sacensību sākums 9. jūnijā plkst. 6.45.

 

4. Sacensību dalībnieki
Sacensības notiek individuālā ieskaitē.
Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.
Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte.
Visiem sacensību dalībniekiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā.
Licences un makšķerēšanas kartes var iegādāties reģistrācijas vietā.

 

Par drošību uz ūdeņiem atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

 

Dalības maksa - 10,00 EUR no dalībnieka.

 

5. Uzvarētāja noteikšana
- Uz vērtēšanu no dalībnieka tiek nodotas ne vairāk kā trīs zivis, no kurām viens ir asaris, viena līdaka un viens zandarts.
- Vērtēts tiek noķerto zivju garums, uzvar tas dalībnieks, kuram katras sugas garums visprecīzāk atbilst izlozētajam mēram.
- Gadījumā, ja loma izmērs kādai zivju sugai sakrīt vairākiem dalībniekiem, tad uzvarētājs tiek izlozēts starp vienādo rezultātu uzrādītājiem.

- Eholotes.lv 2018. gada Alūksnes kausu iegūst dalībnieks, kuram pietrūkst vismazāk punktu (cm,mm) līdz ideālai sugu garumu summai.

- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildu balvas par sacensību rezultātiem.
- Par makšķerēšanas noteikumu neievērošanu — diskvalifikācija.
- par sacensību noteikumu neievērošanu tiesnesis var piemērot brīdinājumu, atskaitīt no loma zivi vai diskvalificēt no sacensībām.
- Par nesportisku rīcību – diskvalifikācija.

 

6. Sacensību noteikumi
- Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
- Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.
- Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts.
- Velcēšana nav atļauta.
- Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā izkāpt krastā vai laivu pamest ir aizliegts.
- Vērtēta tiek viena zivs no katras sugas – asaris izmērā no 25 līdz 45 cm, līdaka no 55 līdz 85 cm, zandarts no 50 līdz 70 cm, precīzu mēru izlozē piecas minūtes pirms starta signāla.
- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.
- Dalībnieka rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Protesti kopā ar drošības naudu 30 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

 

Sacensību programma
2018.gada 9. jūnija
5.30– 6.30 Sacensību dalībnieku reģistrācija
6.30 – 6.45 Sacensību atklāšana
6.45 – 14.00 Sacensību norise un lomu reģistrācija
14.00 – 14.30 Rezultātu apkopošana, launags
14.45 – 15.15 Apbalvošana

 

(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina - bezmaksas launagu, auto novietošanu, laivu nolaišanu)
Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes un laivas (skaits ierobežots) – sīkāka informācija pie organizatoriem tel.29415814 vai 26389199.
Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!