Alūksnes ezeru apsaimniekotājs

Tiek izsludināta ATKĀRTOTA Alūksnes ezerā nozvejoto zušu izsole

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
AĢENTŪRA “ALJA”
Nodokļu maksātāja struktūrvienības
reģistrācijas kods 90010446069
Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
E-PASTS: alja@aluksne.lv

Alūksnē,
19.06.2015.

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – Alūksnes ezera iztekas Alūksnes upē rūpnieciski nozvejoto zušu izsole, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, un Civillikuma 2005., 2009.pantam.
1.2. Izsoli organizē Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „Alja” (turpmāk – aģentūra), pamatojoties uz aģentūras nolikuma, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumu Nr.486, 10.4.2. punktu.

2. Atsavināmās mantas raksturojums

2.1. Izsolē tiek izsolīti rūpnieciski nozvejotie zuši uz Alūksnes upes, saldētā veidā;
2.2. Izsolāmā kustamā manta no Alūksnes ezera iztekas Alūksnes upē 2015.gada nozvejas, kas dalīta daļās, kur:
2.2.1. 25. nozvejas daļa 11 kg;
2.2.2. 26. nozvejas daļa 11 kg;
2.2.3. 28. nozvejas daļa 12 kg;
2.2.4. 29. nozvejas daļa 12 kg;
2.2.5. 30. nozvejas daļa 12 kg;
2.2.6. 31. nozvejas daļa 12 kg;
2.2.7. 33. nozvejas daļa 13 kg;
2.2.8. 35. nozvejas daļa 13 kg;
2.2.9. 36. nozvejas daļa 13 kg;
2.2.10. 37. nozvejas daļa 14 kg;
2.2.11. 38. nozvejas daļa 15 kg;
2.2.12. 39. nozvejas daļa 16 kg;
2.2.13. 40. nozvejas daļa 17 kg;
2.2.14. 41. nozvejas daļa 20 kg;
2.2.15. 42. nozvejas daļa 21 kg;
2.2.16. 43. nozvejas daļa 22 kg;
2.2.17. 44. nozvejas daļa 23 kg.
2.3. Katra nozvejas daļa tiek izsolīta atsevišķi.
2.4. Zušu nozvejas nodošana izsoles uzvarētājiem, tiek noteikta pēc līguma noslēgšanas, nosolītās cenas apmaksas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
2.5. Nozvejas daļas nodošana notiek, saskaņojot ar aģentūras direktoru, aģentūras darba laikā, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā.

3. Īpašie nosacījumi

3.1. Gadījumā, kad nozvejas daļas izsoles uzvarētājs atsakās slēgt pirkuma līgumu ar pārdevēju, tad šādas tiesības tiek piedāvātas pretendentam, kurš solījis nākošo augstāko cenu par konkrēto paredzēto nozvejas daļu.
3.2. Izsoles dalībniekiem, kuri atsakās pēc izsolēs slēgt pirkuma līgumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

4. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība

4.1. Izsoles veids atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli
4.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas 100% euro
4.3. Izsoles sākumcena par 1 kg 15,00 EUR (piecpadsmit euro un 00 centi)
4.4. Izsoles solis par 1 kg 1,00 EUR (viens euro un 00 centi)
4.5. Izsoles reģistrācijas maksa 5,00 EUR (pieci euro un 00 centi)
4.6. Samaksas termiņi 4.6.1. reģistrācijas maksa reģistrācijas vietā
4.6.2. pirkuma maksa – divu nedēļu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

5. Izsoles priekšnoteikumi

5.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt kustamo īpašumu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus līdz 01.07.2015. pulksten 16.00.
5.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 01.07.2015. pulksten 16.00., samaksā reģistrācijas maksu 5,00 EUR (pieci euro un 00 centi) apmērā. Reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa samaksāta reģistrācijas vietā par ko saņemta stingrās uzskaites kvīts.
5.3. Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 01.07.2015. pulksten 16.00 jāreģistrējas aģentūrā (tā nedrīkst būt parādā Alūksnes novada pašvaldībai) un jāiesniedz šādi dokumenti:
5.3.1. juridiskai personai:
5.3.1.1. iesniegums par dalību izsolē;
5.3.1.2. komercsabiedrības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
5.3.1.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
5.3.1.4. dokuments par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus un valsts obligātos sociālās apdrošināšanas maksājumus;
5.3.1.5. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu;
5.3.2. fiziskai personai (uzrādot personu apliecinošu dokumentu):
5.3.2.1. iesniegums par dalību izsolē;
5.3.2.2. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu;
5.4. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
5.5. Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņemšana notiek aģentūras darba laikā – Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā darba laikā no pulksten 8.00 līdz 13.30 un 01.07.2015. līdz pulksten. 16.00.

6. Izsoles process

6.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 01.07.2015. pulksten 16.00 (ieskaitot) un ir izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
6.2. Izsole notiek 02.07.2015. pulksten 12.00, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, administratīvās ēkas pirmajā stāvā Mazajā zālē.
6.3. Izsoli vada aģentūras direktors.
6.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda izsoles reģistrācijas apliecību un personu apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus, tā apliecinot savu piekrišanu. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram. Ja dalībnieks neparaksta izsoles noteikumus, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta.
6.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
6.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles dalībnieks nepiedalās izsolē.
6.7. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu (un juridisko personu, ko viņš pārstāv) un tā pēdējo nosolīto cenu.
6.8. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo kustamo mantu, paziņo izsoles sākuma cenu 15,00 EUR (piecpadsmit euro un 00 centi) par kilogramu un izsoles soli 1,00 EUR (viens euro un 00 centi) par kilogramu, par kādu var pārsolīt.
6.9. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz izsolāmās kustamās mantas pārdošanu.
6.11. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
6.12. Gadījumā, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt kustamo mantu par 16,00 EUR (sešpadsmit euro un 00 centi) par kilogramu.
6.13. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu izsoles dienā.
6.14. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus līdz 03.07.2015.
6.15. Kustamās mantas nosolītājs piecu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, paraksta kustamās mantas pirkuma līgumu, vai arī zaudē šī pirkuma tiesības.
6.16. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Alūksnes novada domes priekšsēdētājam par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas.

Direktors M.Lietuvietis

29.06.2015 Reed
Tiek izsludināta Alūksnes ezerā nozvejoto zušu izsole

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
AĢENTŪRA “ALJA”
Nodokļu maksātāja struktūrvienības
reģistrācijas kods 90010446069
Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
E-PASTS: alja@aluksne.lv

Alūksnē,
04.06.2015.

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – Alūksnes ezera iztekas Alūksnes upē rūpnieciski nozvejoto zušu izsole, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, un Civillikuma 2005., 2009.pantam.
1.2. Izsoli organizē Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „Alja” (turpmāk – aģentūra), pamatojoties uz aģentūras nolikuma, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumu Nr.486, 10.4.2. punktu.

2. Atsavināmās mantas raksturojums

2.1. Izsolē tiek izsolīti rūpnieciski nozvejotie zuši uz Alūksnes upes, saldētā veidā;
2.2. Izsolāmā kustamā manta no Alūksnes ezera iztekas Alūksnes upē 2015.gada nozvejas, kas dalīta daļās, kur:
2.2.1. 1. nozvejas daļa 1 kg;
2.2.2. 2. nozvejas daļa 2 kg;
2.2.3. 3. nozvejas daļa 3 kg;
2.2.4. 4. nozvejas daļa 3 kg;
2.2.5. 5. nozvejas daļa 3 kg;
2.2.6. 6. nozvejas daļa 4 kg;
2.2.7. 7. nozvejas daļa 4 kg;
2.2.8. 8. Nozvejas daļa 5 kg;
2.2.9. 9. nozvejas daļa 6 kg;
2.2.10. 10. nozvejas daļa 7 kg;
2.2.11. 11. nozvejas daļa 8 kg;
2.2.12. 12. nozvejas daļa 8 kg;
2.2.13. 13. nozvejas daļa 8 kg;
2.2.14. 14. nozvejas daļa 8 kg;
2.2.15. 15. nozvejas daļa 8 kg;
2.2.16. 16. nozvejas daļa 8 kg;
2.2.17. 17. nozvejas daļa 8 kg;
2.2.18. 18. nozvejas daļa 8 kg;
2.2.19. 19. nozvejas daļa 9 kg;
2.2.20. 20. nozvejas daļa 9 kg;
2.2.21. 21. nozvejas daļa 10 kg;
2.2.22. 22. nozvejas daļa 10 kg;
2.2.23. 23. nozvejas daļa 10 kg;
2.2.24. 24. nozvejas daļa 10 kg;
2.2.25. 25. nozvejas daļa 11 kg;
2.2.26. 26. nozvejas daļa 11 kg;
2.2.27. 27. nozvejas daļa 11 kg;
2.2.28. 28. nozvejas daļa 12 kg;
2.2.29. 29. nozvejas daļa 12 kg;
2.2.30. 30. nozvejas daļa 12 kg;
2.2.31. 31. nozvejas daļa 12 kg;
2.2.32. 32. nozvejas daļa 13 kg;
2.2.33. 33. nozvejas daļa 13 kg;
2.2.34. 34. nozvejas daļa 13 kg;
2.2.35. 35. nozvejas daļa 13 kg;
2.2.36. 36. nozvejas daļa 13 kg;
2.2.37. 37. nozvejas daļa 14 kg;
2.2.38. 38. nozvejas daļa 15 kg;
2.2.39. 39. nozvejas daļa 16 kg;
2.2.40. 40. nozvejas daļa 17 kg;
2.2.41. 41. nozvejas daļa 20 kg;
2.2.42. 42. nozvejas daļa 21 kg;
2.2.43. 43. nozvejas daļa 22 kg;
2.2.44. 44. nozvejas daļa 23 kg.
2.3. Katra nozvejas daļa tiek izsolīta atsevišķi.
2.4. Zušu nozvejas nodošana izsoles uzvarētājiem, tiek noteikta pēc līguma noslēgšanas, nosolītās cenas apmaksas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
2.5. Nozvejas daļas nodošana notiek, saskaņojot ar aģentūras direktoru, aģentūras darba laikā, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā.

3. Īpašie nosacījumi

3.1. Gadījumā, kad nozvejas daļas izsoles uzvarētājs atsakās slēgt pirkuma līgumu ar pārdevēju, tad šādas tiesības tiek piedāvātas pretendentam, kurš solījis nākošo augstāko cenu par konkrēto paredzēto nozvejas daļu.
3.2. Izsoles dalībniekiem, kuri atsakās pēc izsolēs slēgt pirkuma līgumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

4. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība

4.1. Izsoles veids atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli
4.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas 100% euro
4.3. Izsoles sākumcena par 1 kg 15,00 EUR (piecpadsmit euro un 00 centi)
4.4. Izsoles solis par 1 kg 1,00 EUR (viens euro un 00 centi)
4.5. Izsoles reģistrācijas maksa 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi)
4.6. Samaksas termiņi 4.6.1. reģistrācijas maksa reģistrācijas vietā
4.6.2. pirkuma maksa – divu nedēļu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

5. Izsoles priekšnoteikumi

5.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem var iegūt kustamo īpašumu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus līdz 17.06.2015. pulksten 16.00.
5.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 17.06.2015. pulksten 16.00., samaksā reģistrācijas maksu 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi) apmērā. Reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa samaksāta reģistrācijas vietā par ko saņemta stingrās uzskaites kvīts.
5.3. Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 17.06.2015. pulksten 16.00 jāreģistrējas aģentūrā (tā nedrīkst būt parādā Alūksnes novada pašvaldībai) un jāiesniedz šādi dokumenti:
5.3.1. juridiskai personai:
5.3.1.1. iesniegums par dalību izsolē;
5.3.1.2. komercsabiedrības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
5.3.1.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
5.3.1.4. dokuments par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus un valsts obligātos sociālās apdrošināšanas maksājumus;
5.3.1.5. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu;
5.3.2. fiziskai personai (uzrādot personu apliecinošu dokumentu):
5.3.2.1. iesniegums par dalību izsolē;
5.3.2.2. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu;
5.4. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.
5.5. Izsoles dalībnieku reģistrācija un izsoles noteikumu saņemšana notiek aģentūras darba laikā – Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā darba laikā no pulksten 8.00 līdz 13.30 un 17.06.2015. līdz pulksten. 16.00.

6. Izsoles process

6.1. Izsolē var piedalīties, ja izsoles pretendents ir reģistrējies līdz 17.06.2015. pulksten 16.00 (ieskaitot) un ir izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
6.2. Izsole notiek 18.06.2015. pulksten 13.00, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, administratīvās ēkas pirmajā stāvā Mazajā zālē.
6.3. Izsoli vada aģentūras direktors.
6.4. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarota persona izsoles telpā uzrāda izsoles reģistrācijas apliecību un personu apliecinošu dokumentu, pēc kā paraksta izsoles noteikumus, tā apliecinot savu piekrišanu. Dalībniekam izsniedz dalībnieka numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā uzrādītajam kārtas numuram. Ja dalībnieks neparaksta izsoles noteikumus, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta.
6.5. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt reģistrācijas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks uz izsoli nav ieradies.
6.6. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles dalībnieks nepiedalās izsolē.
6.7. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu (un juridisko personu, ko viņš pārstāv) un tā pēdējo nosolīto cenu.
6.8. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo kustamo mantu, paziņo izsoles sākuma cenu 15,00 EUR (piecpadsmit euro un 00 centi) par kilogramu un izsoles soli 1,00 EUR (viens euro un 00 centi) par kilogramu, par kādu var pārsolīt.
6.9. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
6.10. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz izsolāmās kustamās mantas pārdošanu.
6.11. Katrs solītājs apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
6.12. Gadījumā, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt kustamo mantu par 16,00 EUR (sešpadsmit euro un 00 centi) par kilogramu.
6.13. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu izsoles dienā.
6.14. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus līdz 19.06.2015.
6.15. Kustamās mantas nosolītājs piecu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, paraksta kustamās mantas pirkuma līgumu, vai arī zaudē šī pirkuma tiesības.
6.16. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Alūksnes novada domes priekšsēdētājam par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas.

Direktors M.Lietuvietis

05.06.2015 Reed
Rest
Jaunsētas

Rural tourism and recreation center "Jaunsētas"

 • vguest house
 • restaurant
 • campings
 • sauna
www.jaunsetas.lv
Lāzberģa meiža

Jaunalūksnes pagasta "Muižnieki" 

 • viesu nams
 • pirts
 • laivu īre

Tālrunis-29166262

Ezermalas 44

Kempings " Ezermalas44"

Ezermalas iela 44 Alūksne

 • vasaras māja
 • piknika vietas
 • laivu īre
 • izbraucieni ar jahtu
www.ezermalas44.lv
Pilssala

Pilssala

 • Makšķerēšana
 • Laivu noma
 • Izbraucieni ar plostu
 • Futbols
 • Volejbols
 • Basketbols
 • Estrāde
 • Spēļu laukums
 • Bezmaksas internets